ข่าวสารประชาสัมพันธ์

กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2555

วันพฤหัสบดีที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

เ้ข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ

วันพฤหัสบดีที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ.2555
พานักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ ณ บิ๊กซี จังหวัดกำแพงเพชร
จำนวน 200 คน
โดย สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดกำแพงเพชร